Orlab.cz Služby Rozbor odpadů, kalů, asfaltových směsí (PAU), zemin, zemědělských půd, sedimentů, kompostů, digestátů

Rozbor odpadů, kalů, asfaltových směsí (PAU), zemin, zemědělských půd, sedimentů, kompostů, digestátů

Odpady

Stavební, průmyslové a jiné odpady k uložení na skládky nebo využití na povrchu terénu (k rekultivaci cest, terénních nerovností apod.)

Znovu získané asfaltové směsi

na základě stanovení sumy polyaromatických uhlovodíků (16 prioritních látek), zařazení frézovaného materiálu vozovek dle vyhlášky 130/2019 do tříd ZAS-T1 až T4,  které definují, zda je materiál odpadem či se stává vedlejším produktem a lze jej opět použít. Službu zajišťujeme včetně odběru vzorku.

Zeminy a zemědělské půdy

Výkopové zeminy určené k uložení  na povrchu terénu nebo na skládkách.

Stanoveni agrochemických vlastností půdy a rizikových prvků v souvislosti s ukládáním kalů případně sedimentů na zemědělskou půdu.

Stanovení vybraných cizorodých látek v zeminách v případě jejich kontaminace lidskou činností.

Rybniční a říční sedimenty

Rozbory pro posouzení nakládání s rybničními a říčními sedimenty - aplikace na zemědělské půdě, na povrchu terénu nebo uložení na skládkách.

Biologicky rozložitelné odpady – komposty a digestáty

Kontrola výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů (komposty a digestáty):  stanovení rizikových prvků, jakostních znaků a mikrobiologických ukazatelů.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP1 – HP15

Nebezpečné vlastnosti odpadů lze vyloučit pouze u odpadů vznikajících nebo vzniklých řízeným nebo známým způsobem zaručujícím pro hodnocený odpad neměnné vlastnosti.

Laboratoř samostatně zajistí hodnocení nebezpečných vlastností HP4-HP8, HP10-HP11, HP13 (spadajících do kompetence ministerstva zdravotnictví) a ve spolupráci s obchodními partnery hodnocení všech nebezpečných vlastností  HP1 – HP15.

Chemické a mikrobiologické rozbory pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky 94/2016 Sb., včetně zajištění ekotoxicity.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha