Orlab.cz Služby Rozbor odpadů, kalů, asfaltových směsí (PAU), zemin, zemědělských půd, sedimentů, kompostů, digestátů

Rozbor odpadů, kalů, asfaltových směsí (PAU), zemin, zemědělských půd, sedimentů, kompostů, digestátů

Odpady (vyhláška 273/2021 Sb.)

Výkopové zeminy, průmyslové a jiné odpady k uložení na skládky nebo využití na povrchu terénu (k rekultivaci cest, terénních nerovností apod.)

Znovu získané asfaltové směsi (vyhláška 130/2019 Sb.)

na základě stanovení sumy polyaromatických uhlovodíků (16 prioritních látek), zařazení frézovaného materiálu vozovek dle do tříd ZAS-T1 až T4,  které definují, zda je materiál odpadem či se stává vedlejším produktem a lze jej opět použít. Službu zajišťujeme včetně odběru vzorku.

Zemědělské půdy (vyhláška 257/2009 Sb., 275/1998 Sb.)

Stanoveni agrochemických vlastností půdy a rizikových prvků v souvislosti s ukládáním kalů případně sedimentů na zemědělskou půdu .

Stanovení vybraných cizorodých látek v zeminách v případě jejich kontaminace lidskou činností.

Rybniční a říční sedimenty

Rozbory pro posouzení nakládání s rybničními a říčními sedimenty - aplikace na zemědělské půdě, na povrchu terénu nebo uložení na skládkách.

Biologicky rozložitelné odpady – komposty a digestáty (vyhláška 273/2021 Sb.)

Kontrola výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů (komposty a digestáty):  stanovení rizikových prvků, jakostních znaků a mikrobiologických ukazatelů a kontrola  technologie zpracování z hlediska účinnosti hygienizace.                                                .

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP1 – HP15 (vyhláška 8/2021 Sb.)

Nebezpečné vlastnosti odpadů lze vyloučit pouze u odpadů vznikajících nebo vzniklých řízeným nebo známým způsobem zaručujícím pro hodnocený odpad neměnné vlastnosti.

Laboratoř samostatně zajistí hodnocení nebezpečných vlastností HP4-HP8, HP10-HP11, HP13 (spadajících do kompetence ministerstva zdravotnictví) a ve spolupráci s obchodními partnery hodnocení všech nebezpečných vlastností  HP1 – HP15.

Chemické a mikrobiologické rozbory pro vyloučení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb., včetně zajištění ekotoxicity.

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha