Orlab.cz Aktuality Novela zákona 258/2000 Sb.

Novela zákona 258/2000 Sb.

Upozorňujeme na novelu zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve které jsou v ustanovení § 3d nově definovány "prioritní prostory z hlediska přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě a rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella v rozvodu teplé vody ", a to následující:

§ 3d

(1) Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě jsou

a) prostory staveb, v nichž jsou provozovány školy a školská zařízení a prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

b) zdravotnická zařízení, ve kterých je poskytována lůžková péče,

c) provozovny stravovacích služeb poskytující stravování ve zdravotnických zařízeních, ve kterých je poskytována lůžková péče,

d) zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby, nebo

e) provozovny stravovacích služeb poskytující stravování v zařízeních sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby.

 

(2) Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella v rozvodu teplé vody jsou

a) zdravotnická zařízení, ve kterých je poskytována lůžková péče,

b) zařízení sociálních služeb, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby, nebo

c) ubytovací zařízení (ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou nad 50 osob.

 

Osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1, pro které má tímto zákonem určenou povinnost zpracovat a předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, doplní tento provozní řád o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky; povinnost doplnit provozní řád nemá osoba provozující prioritní prostory podle odstavce 1, kde je výsledkem posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky z hlediska ukazatele olovo vypracovaného postupem, který stanovuje prováděcí právní předpis, nízké riziko; tento výsledek oznámí tato osoba příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

 

Osoby provozující prioritní prostory podle odstavce 2 jsou povinny zpracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky a závěry vyplývající z posouzení a řízení rizik zapracovat do provozního řádu. Osoba provozující prioritní prostory, pro které již má tímto zákonem určenou povinnost zpracovat a předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, aktualizuje tento provozní řád o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky. Pokud takovouto povinnost osoba provozující prioritní prostory nemá, zpracuje hodnocení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky do samostatného provozního řádu, který předloží ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Posouzení rizik se aktualizuje dle zákona po 6 letech s tím, že se předkládá k odsouhlasení na KHS.

V souvislosti s naší činností Vám nabízíme součinnost při zpracování posouzení a řízení rizik pro "prioritní prostory".

Kontaktujte nás, kdykoliv budete potřebovat pomoc

Kontaktní formulář
Pošlete nám zprávu
    captcha